FBA

Često postavljena pitanja i odgovori
Ured FBA za informisanje | 01.08.2021

Da li me Ombudsmen može osloboditi ugovorom preuzetih obaveza?

Ombudsmen, u vansudskom postupku, koji vodi po prigovoru ili zahtjevu, ne može klijenta/žiranta osloboditi zakonski utemeljenih obaveza iz ugovora zaključenog sa finansijskom institucijom.

Kako me Ombudsmen može zaštititi u odnosu na podneseni zahtjev/prigovor?

Ombudsmen na osnovu saznanja i prikupljenih informacija u postupku po podnesenom prigovoru ili zahtjevu i izjašnjenju finansijske institucije može da:
Predloži mirno rješenje spornog odnosa (medijaciju) između klijenta i finansijske institucije;
Preporuči finansijskoj instituciji da u cilju rješavanja spornog odnosa poduzme radnje ili otkloni nedostatke koji su prouzrokovali spor;
Savjetuje klijenta vezano za okončanje spora.

Da li se mogu obratiti Ombudsmenu ukoliko je predmet mog prigovora/zahtjeva već u postupku pred sudom ili nekim drugim nadležnim organom?

Postupak pred sudom ili drugim nadležnim organom Vas ne sprečava niti ograničava da Vaša prava ostvarujete obraćanjem sa prigovorom ili zahtjevom Ombudsmenu.

Visina troškova i naknada koje finansijske institucije naplaćuju za svoje usluge

Imajući u vidu da je Ombudsmen zaprimio veliki broj upita građana u vezi sa troškovima i naknadama koje finansijske institucije naplaćuju za svoje usluge, informišemo korisnike usluga - građane da se naplata za obavljenu uslugu ili korišteni proizvod vrši u skladu sa Tarifom naknada, koju svaka finansijska institucija internim aktima samostalno određuje.
S tim u vezi, savjetujemo korisnike, a u cilju blagovremenog informisanja i kontrole troškova, da se prije odluke za korištenjem bilo koje usluge ili proizvoda detaljno informišu o svim vrstama naknada i visinom troškova, a vezanim za odabranu uslugu ili proizvod i to kod više finansijskih institucija, a zatim odaberu onu uslugu koja odgovara njihovim potrebama i očekivanjima.
Detaljne informacije o troškovima i naknadama za svaki proizvod i uslugu, možete pronaći na internet stranicama svake finansijske instititucije, a za precizne podatke neophodno je neposredno ostvariti kontakt sa finansijskom institucijom. Važno je imati na umu da razlike u visini naknada na tržištu postoje i korisnik treba uvijek da se pravovremeno informiše.

Pravo na gašenje računa – neaktivni računi

U skladu sa Zakonom o zaštiti korisnika finansijskih usluga, korisnik ima pravo na besplatno gašenje računa, a pri tome potrebno je da prethodno izmiri obaveze koje su nastale korištenjem tog računa i podnese zahtjev u pisanoj formi banci.
Prema Zakonu o bankama neaktivni račun je račun na kojem nije bilo aktivnosti od vlasnika računa, uključujući deponovanje i povlačenje sredstava sa računa od vlasnika, u periodu od jedne godine od dana posljednje aktivnosti vlasnika računa.Svaka Banka je dužna da propiše procedure za postupanje sa neaktivnim računima i o tim proceduram upozna vlasnika računa.
Kao korisnik ovog proizvoda, dobro je znati da imate pravo da tražite od banke informacije o procedurma postupanja po neaktivnim računima.

Plaćanje kamate i naknade kod prijevremene otplate kredita

Korisnik ima pravo da u bilo kojem momentu vrati kredit, u potpunosti ili djelomično izvrši svoje obaveze iz ugovora o kreditu i u tom slučaju ima pravo na umanjenje ukupnih troškova kredita za iznos kamate i troškova za preostali period trajanja tog ugovora (prijevremena otplata).Prijevremena otplata pojednostavljeno podrazumijeva da korisnik nema obavezu plaćanja redovne kamate koja nije dospjela
O namjeri prijevremene otplate kredita korisnik je dužan unaprijed obavijestiti finansijsku instituciju u roku koji je ugovoren, a finansijska institucija ima pravo na objektivno opravdanu i ugovorenu naknadu troškova u vezi sa prijevremenom otplatom kredita. Propisima je precizirano pravo i način obračuna i naplate troškova u vezi sa prijevremenom otplatom i to najviše do 1% iznosa prijevremeno otplaćenog kredita, ako je period između prijevremene otplate kredita i roka ispunjenja obaveze iz ugovora duži od jedne godine, a 0,5% ako je taj period kraći od jedne godine.
Također, važno je znati i imati u vidu se pravo naplate troškova u vezi sa prijevremenom otplatom treba tumačiti i u odnosu na to da li je u konkretnom slučaju ugovorena fiksna ili promjenjiva nominalna kamatna stopa, odnosno o kojem se finansijskom proizvodu radi. Ukoliko se prijevremena otplata vrši tokom perioda za koji je ugovorena promjenjiva nominalna kamatna stopa, ako je otplata izvršena na osnovu ugovora o osiguranju ili u slučaju dozvoljenog prekoračenja po računu, finansijska institucija ne može zahtijevati naknadu za prijevremenu otplatu. Bitno je istaknuti da finansijska institucija može naplatiti obračunatu i dospjelu kamatu samo do trenutka prijevremene otplate kredita.

Visina stope zatezne kamate u slučaju kašnjenja u plaćanju obaveza

Obavezni element ugovora o kreditu je i stopa zatezne kamate koja se primjenjuje u slučaju kašnjenja u izmirenju obaveza.
Finansijske institucije ugovorom utvrđuju visinu stope zatezne kamate na način kako je to propisano Zakonom o obligacionim odnosima, a što može biti zatezna kamata koja je utvrđena posebnim zakonom (zakonska zatezna kamata) ili ugovorena kamata ako je ona viša od stope zakonske zatezne kamate, koja teče i poslije dužnikovog kašnjenja.
Dakle, shodno zakonskoj regulativi, u pogledu visine zatezne kamate finansijska institucija može samo da obračunava i naplaćuje zakonsku zateznu kamatu na sva dospjela potraživanja (12% godišnje) ili da kao stopu zatezne kamate primjenjuje stopu redovne ugovorene kamate (ukoliko je ona viša od zakonske zatezne kamate).

Ustupanje potraživanja i kupoprodaja plasmana banke

U skladu sa Zakonom o zaštiti korisnika finansijskih usluga, finansijska institucija svoje potraživanje iz ugovora koji ima zaključen sa fizičkim licem kao korisnikom finansijskih usluga može ustupiti samo drugoj finansijskoj instituciji koja ima dozvolu za rad Agencije za bankarstvo. Finansijska institucija koja je ustupila potraživanje dužna je obavijestiti korisnika o ustupanju potraživanja, izuzev ako je nastavila, u ime i za račun onome kome je ustupila potraživanje vršiti naplatu od korisnika.
Druga finansijska institucija ne može korisnika dovesti u nepovoljniji položaj u odnosu na položaj koji je imao da potraživanje nije ustupljeno, niti može od njega zahtijevati dodatne troškove.

Evidencije podataka i zaduženja u Centralnom registru kredita (CRK)

Odlukom o Centralnom registru kredita poslovnih subjekata i fizičkih lica u Bosni i Hercegovini Centralne Banke BIH („Službeni glasnik BIH“ broj: 92/11,103/11 i 22/12), uređen je Centralni registar kredita (CRK) koji predstavlja evidenciju svih kredita poslovnih subjekata i fizičkih lica, zaduženih kod finansijskih institucija koje su pod nadzorom Agencije za bankarstvo.
U zavisnosti od urednosti otplate kredita od dana zaduženja ugovora između finansijskih institucija i korisnika, prema propisima Agencije za bankarstvo, klasifikacija se vrši prema slovnim oznakama A,B,C,D i E. Svaka od ovih oznaka ukazuje na faze i periode postojanja ili nepostojanja urednosti u otplati dugova (kategorizacija), tako da oznaka „A“ predstavlja najbolju, dok oznaka „E“ najlošiju kategoriju.

Finansijske institucije su obavezne dostavljati podatke u CRK-a na dnevnoj osnovi i odgovorni su za tačnost i ažurnost dostavljenih podataka.Evidencije svih kredita dostupne su kroz dva izvještaja:
- Izvještaj o ukupnim tekućim zaduženjima fizičkog lica (BF1)
- Izvještaj o ukupnim isteklim/otplaćenim zaduženjima fizičkog lica, za posljednjih pet godina od momenta isteka/otplate (BF2)

Zaštita ličnih podataka kod evidencija u CRK-a

Obzirom da izvještaji u CRK-a sadrže lične podatke, u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka BiH, svaki pristup izvještajima treba podrazumijevati saglasnost vlasnika podataka. Drugim riječima, niko kome niste dali pismenu saglasnost za pristup podacima, nema pravo uvida u ove izvještaje.
Imajte u vidu da ukoliko želite biti nekome sudužnik ili jemac, a prije konačne odluke, možete tražiti od glavnog dužnika-korisnika kredita na uvid njegov izvod iz Centralnog registra kredita kako bi bili upoznati sa njegovim tekućima zaduženjima i eventualnim kašnjenjima u otplati postojećih dugova.

Šta je informacioni list?

Prije ugovaranja proizvoda ili usluge finansijska institucija je obavezna korisniku uručiti personalizirani, standardni informacioni list . Bitno je znati da informacioni list sadrži sve bitne elemente proizvoda ili usluge ( vrsta, iznos, trajanje, vrsta kamatne stope, naknade itd.), a kako bi korisnik mogao uporediti proizvod ili uslugu iste vrste kod različitih finansijskih institucija. Uvijek imate pravo od zaposlenika finansijske institucije zatražiti dodatna pojašnjenja u slučaju nejasnoća u pogledu sadržaja informacinog lista, odnosno uslova proizvoda ili usluge koja vam se nudi. Jako je važno da kao korisnik iskoristite sve mogućnosti za dobivanje potrebnih informacija kako bi mogli donijeti odgovornu finansijsku odluku.

Da li imam pravo na nacrt ugovora?

Korisnik prije zaključenja ponuđenog ugovora, ima pravo da na zahtjev dobije besplatnu kopiju nacrta ugovora od finansijske institucije i sadržaj, u razumnom roku, razmotri izvan prostorija finansijske institucije. Na navedeni način korisnik može detaljno sagledati sadržaj ugovora, tražiti dodatna pojašnjenja, iskomunicirati sve nejasnoće oko ugovornih odredaba ili tražiti izmjenu odredba koje nisu prihvatljive. Bitno je istaknuti da se u ovoj pregovaračkoj fazi, osigurava primjerena zaštita i dovođenje korisnika u ravnopravan položaj prema finansijskim institucijama.

Fiksna i promjenjiva kamatna stopa

Jedan od bitnih elemenata ugovora o kreditu jeste kamatna stopa. Karakteristika fiksne kamatne stope jeste da ona u svom nominalnom iznosu ostaje nepromjenjiva tokom ugovorenog perioda, za razliku od promjenjive kamatne stope koja se u nominalnom iznosu mijenja ovisno o ugovorenim promjenljivim elemenatima koji se zvanično objavljuju (npr. Euribor, Libor, index potrošačkih cijena). Finansijska institucija je uvijek dužna propisati jasne uvjete promjenjivosti kamatne stope koje moraju biti dvosmjernog karaktera.

Obavjestenje o promjenljivoj kamatnoj stopi

Ukoliko je ugovorena promjenljiva nominalna kamatna stopa finansijska institucija je dužna o svakoji izmjeni kamatne stope korisnika obavijestiti u pisanom ili elektronskom obliku i to prije početka primjene izmijenjene stope, odnosno periodično u skladu s ugovorom i u tom obavještenju navesti datum od kada se izmijenjena stopa primjenjuje. U navedenom slučaju, pored obavještenja, finansijska institucija mora besplatno dostaviti novi otplatni plan korisniku i učiniti navedeni plan uvijek dostupnim za vrijeme trajanja ugovornog odnosa.

Šta je to valutni rizik?

Finanijske institucije mogu odobravati kredite indeksirane u stranoj valuti ili tzv. kredite sa valutnom klauzulom, odnosno definisati tip kursa valute koji se primjenjuje pri odobravanju i otplati kredita, kao i datume obračuna. Kod kredita odobrenih sa valutnom klauzulom iznos odobrenog kredita se veže uz vrijednost kursa strane valute, ali se plaćanje po tom kreditu vrši u domaćoj valuti (konvertibilna marka). Promjenom kursa valute (valutni rizik) u kojoj je ugovoren kredit, može doći do povećanja rate ili anuiteta, što korisnici posebno moraju imati u vidu prije zaključenja ugovora.

Izmjena obaveznih elemenata ugovora o kreditu

Ukoliko finansijska institucija namjerava neki od obaveznih elemenata ugovora izmijeniti, dužna je pribaviti pisanu saglasnost svih sudionika u kreditnom odnosu (korisnika, sudužnika, jemca i ostalih) prije primjene bilo kakve izmjene, izuzev kada je u pitanju izmjena ugovorene promjenljive kamatne stope. U slučaju da korisnik nije saglasan s izmjenama obaveznih elemenata ugovora, finansijska institucija ne može jednostrano izmijeniti uslove iz ugovora, niti ugovor jednostrano raskinuti, odnosno otkazati izuzev u posebnim slučajevima koji su zakonom propisani.

Od kada je u primjeni Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga?

Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga u Federaciji BIH je objavljen u Službenim novinama Federacije BiH dana 23.04.2014. godine i stupio je na snagu osam dana nakon objavljivanja. Finansijske institucije na teritoriji Federacije BiH su bile u obavezi početi primjenjivati odredbe Zakona šest mjeseci nakon stupanja na snagu. U tom smislu svi ugovori zaključeni sa korisnicima nakon 01.11.2014.godine podliježu zaštiti i odredbama Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga.

Na koje iznose kredita se ne primjenjuje Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga?

Na kredite u iznosu manjem od 400,00 KM i većem od 150.000,00 KM se ne primjenjuju odredbe Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga u Federaciji BiH, što korisnici trebaju imati u vidu prilikom ugovaranja.

Da li se Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga primjenjuje i na pravna lica?

Pravna lica nisu predmet zaštite u smilsu odredaba Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga. Zakon se primjenjuje isključivo u odnosu na fizička lica, i to samo ona koja koriste, žele da koriste ili su koristili finansijske usluge i proizvode u svrhe koje nisu namijenjene njihovoj poslovnoj ili drugoj komercijalnoj djelatnosti.

U slučaju pravosnažne odluke suda, da li se o istim okolnostima mogu obratiti Ombudsmenu za bankarski sistem Federacije BiH ?

U slučaju da je nadležni sud donio pravosnažnu odluku po pitanju određenog prava ili obaveze korisnika finansijske usluge ili proizvoda naspram finansijske instutucije, Ombudsmen za bankarski sistem Federacije BiH ne može postupati po Vašem prigovoru ili voditi postupak medijacije o istoj pravnoj stvari.