FBA

Odluka o jedinstvenom načinu i metodu obračuna i iskazivanja lizing naknade po ugovoru o operativnom lizingu - Neslužbeno prečišćeni tekst
(„Sl. novine FBiH", br. 46/09 i 48/12)
Ured FBA za informisanje | 09.06.2017

Preuzmite dokument u PDF formatu