FBA

Odluka o minimalnim standardima aktivnosti banaka na sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma
(„Službene novine Federacije BiH “, broj: 48/12 )
Ured FBA za informisanje | 11.06.2012

Preuzmite dokument u PDF formatu