FBA

Odluka o uslovima za uključenje formiranih rezervi za kreditne gubitke u redovan osnovni kapital banke
("Službene novine FBiH", br. 91/18)
Ured FBA za informisanje | 16.11.2018

Preuzmite dokument u PDF formatu