FBA

Odluke, uputstva, smjernice i izvještaji
Ured FBA za informisanje | 09.04.2019

Odluka o izračunavanju kapitala banke

Odluka o izračunavanju kapitala banke ("Službene novine FBiH", broj 81/17)

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izračunavanju kapitala banke („Službene novine FBiH“, broj 50/19)

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izračunavanju kapitala banke („Službene novine FBiH“, broj 37/20)

Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o izračunavanju kapitala banke („Službene novine FBiH“, broj 81/20)

Obavijest iz člana 69. Odluke o izračunavanju kapitala

Odluka o velikim izloženostima

Odluka

Odluka o upravljanju kamatnim rizikom u bankarskoj knjizi

Odluka o upravljanju kamatnim rizikom u bankarskoj knjizi ("Službene novine FBiH", broj 41/20)

Odluka o upravljanju rizikom likvidnosti banke

Odluka

Uputstvo o načinu primjene odredbi odluke o upravljanju rizikom likvidnosti banke koje se odnose na komponente LCR-a
 

Odluka o planovima oporavka banke i bankarske grupe

Odluka o planovima oporavka banke i bankarske grupe ("Službene novine F BiH",broj 81/17)

Smjernice za procjenu planova oporavka
 

Odluka o upravljanju eksternalizacijom u banci

Odluka

Odluka o upravljanju informacionim sistemom u banci

Odluka

Smjernice za eksterne revizore za obavljanje revizije informacionog sistema u banci
 

Odluka o upravljanju deviznim rizikom banke

Odluka o upravljanju deviznim rizikom banke ("Službene novine F BiH,broj: 81/17)

Odluka o izmjenama Odluke o upravljanju deviznim rizikom banke ("Službene novine F BiH", broj 37/20)

Odluka o jedinstvenom načinu obračuna i iskazivanja efektivne kamatne stope na kredite i depozite

Odluka

Uputstvo za izračunavanje ponderisane nominalne i efektivne kamatne stope
 

Odluka o uslovima i načinu postupanja banke, mikrokreditne organizacije i lizing društva po prigovoru klijenta

Odluka

Uputstvo za primjenu i izradu izvještaja povjerioca u skladu sa odlukom o uslovima i načinu postupanja banke, mikrokreditne organizacije i lizing društva po prigovoru klijenta

Izvještaji:

Prigovori komitenata

Odluka o izvještajima koje banka dostavlja Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine

Odluka o izvještajima koje banka dostavlja Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine prema standardizovanom regulatornom izvještajnom okviru (COREP) ("Službene novine Federacije BiH", broj 86/20)

Odluka o izvještajima koje banka dostavlja Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine u nadzorne i statističke svrhe ("Službene novine Federacije BiH", broj 86/20)

Uputstvo za popunjavanje izvještaja banke o regulatornom kapitalu, kreditnom, operativnom i tržišnom riziku i stopi finansijske poluge (broj: 01-171/21 od 18.01.2021.g.)

Upustvo za popunjavanje izvještaja banke o velikim izloženostima (broj: 01-172/21 od 18.01.2021.g.)

Uputstvo za popunjavanje izvještaja banke o kamatnom riziku u bankarskoj knjizi (broj: 01-173/21 od 18.01.2021.g.)

Uputstvo za popunjavanje izvještaja o deviznoj poziciji banke (broj: 01-174/21 od 18.01.2021.g.)

Uputstvo za izvještavanje o upravljanju eksternalizacijom u banci (broj: 01-175/21 od 18.01.2021.g.)

Uputstvo za izvještavanje o upravljanju informacionim sistemima (broj: 01-176/21 od 18.01.2021.g.)

Uputstvo za popunjavanje obrazaca SPNiFTA za banke (broj: 01-177/21 od 18.01.2021.g.)

Uputstvo za popunjavanje izvještaja banke o obimu mjenjačkih poslova i platnim transakcijama (broj: 01-178/21 od 18.01.2021.g.)

Uputstvo za popunjavanje izvještajnih obrazaca za likvidnosnu pokrivenost

Izvještaji u excel formatu:

Obrasci uz član 2. Odluke o izvještajima koje banka dostavlja Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine u nadzorne i statističke svrhe

Obrasci uz član 3. Odluke o izvještajima koje banka dostavlja Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine u nadzorne i statističke svrhe

Obrasci uz član 4. Odluke o izvještajima koje banka dostavlja Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine u nadzorne i statističke svrhe

Obrasci uz član 5. Odluke o izvještajima koje banka dostavlja Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine u nadzorne i statističke svrhe

Obrasci uz član 6. Odluke o izvještajima koje banka dostavlja Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine u nadzorne i statističke svrhe

Obrasci uz član 7. Odluke o izvještajima koje banka dostavlja Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine u nadzorne i statističke svrhe

Obrasci uz Odluku o izvještajima koje banka dostavlja Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine prema standardizovanom regulatornom izvještajnom okviru (COREP)

Izvještaji za likvidnosnu pokrivenost

Odluka o podacima i informacijama koje banka dostavlja Agenciji za bankarstvo Federacije BiH za potrebe izrade i ažuriranja plana restrukturiranja banke i bankarske grupe

Odluka o podacima i informacijama koje banka dostavlja Agenciji za bankarstvo Federacije BiH za potrebe izrade i ažuriranja plana restrukturiranja banke i bankarske grupe

Uputstvo o načinu sačinjavanja izvještaja koje banka dostavlja za potrebe izrade i ažuriranja plana restrukturiranja banke

Izvještaji u excel formatu:

Izvještajni obrasci

Odluka o internom procesu adekvatnosti kapitala i internom procesu procjene adekvatnosti likvidnosti u banci

Odluka

Izmjene Smjernica za izvještavanje Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine o primjeni ICAAP-a I ILAAP-a u banci

Smjernice za izvještavanje Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine o primjeni ICAAP-a I ILAAP-a u banci

Odluka o upravljanju kreditnim rizikom i utvrđivanju očekivanih kreditnih gubitaka

Odluka o upravljanju kreditnim rizikom i utvrđivanju očekivanih kreditnih gubitaka

Uputstvo za procjenu tržišne vrijednosti kolaterala

Uputstvo za klasifikaciju i vrednovanje finansijske aktive - 05.07.2019.g.

Očitovanje na primjedbe i prijedloge dostavlјene u okviru javne rasprave o nacrtu Uputstva za procjenu tržišne vrijednosti kolaterala

Očitovanje na primjedbe i prijedloge dostavljene u okviru javne rasprave o nacrtima Odluke o upravljanju kreditnim rizikom i utvrđivanju očekivanih kreditnih gubitaka i Uputstva za klasifikaciju i vrednovanje finansijske aktive