FBA
Organizacija i poslovanje | 05.04.2019

Organizacija i poslovanje

Organizaciju i poslovanje FBA postavljaju i vode direktor i zamjenik direktora FBA. Direktora i zamjenika direktora FBA imenuje na pet godina Parlament Federacije BiH na prijedlog Vlade.

Odlukom Predstavničkog doma od 25.01.2017.godine i Doma naroda od 09.02.2017.godine za direktora Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine imenovan je Jasmin Mahmuzić, a za zamjenicu direktora Dubravka Bošnjak, na mandatni period od pet (5) godina.

Direktor FBA

Jasmin Mahmuzić rođen je 1973. godine u Tuzli. Fakultet, postdiplomski studij završio je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu kao i Master of Business Administration (MBA) na Univerzitetu Delaware (SAD). Priprema doktorsku disertaciju na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Bogato radno iskustvo sticao je radom u poslovnom sektoru, međunarodnim organizacijama misije u BiH, OHR i OSCE, ali i različitim društvenim projektima. Profesionalna karijera obuhvata značajno iskustvo rada u bankarstvu. Obavljao je poslove direktora Filijale Sarajevo u Sparkasse bank d.d. Sarajevo a 2015. godine imenovan je za člana Uprave/izvršnog direktora u Union banci, zadužen za segment poslovanja sa klijentima.

Dobitnik je stipendije Undegraduate Development programa State Departmenta - Univerziteta Dayton (SAD).

Priznati je stručnjak je iz oblasti poslovanja banaka, globalnog finansijskog tržišta te planiranja poslovanja.

Autor je više naučnih i stručnih radova, predavač, aktivni učesnik i govornik okruglih stolova kao i stručnih konferencija.   

Zamjenica direktora FBA

Dubravka Bošnjak rođena je 1976. godine u Sarajevu. Fakultet kao i postdiplomski magistarski studij iz oblasti računovodstva i revizije završila je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Zvanje doktora ekonomskih nauka stekla je 2013. godine, nakon uspješno odbranjene disertacije o temi savremenih modela procjene finansijske pozicije preduzeća.

Profesionalna karijera obuhvata značajno iskustvo u trajanju od 20 godina, od čega 15 godina rada u bankarstvu. Obavljala je poslove direktorice Sektora kredita i plasmana u Investicijskoj banci Federacije Bosne i Hercegovine i poslove Izvršne direktorice za za istraživanje, razvoj i kreditiranje u Razvojnoj banci Federacije Bosne i Hercegovine.

Od 2013. godine docentica je na Fakultetu poslovne ekonomije za užu naučnu oblast: Računovodstvo i revizija (predavač na predmetima : Finansijsko računovodsvo, Menadžersko i troškovno računovodstvo, Analiza bilansa stanja i bilansa uspjeha i Međunarodni standardi finansijskog izvještavanja) Univerziteta “Vitez”.

Učestvovala je u raznim stručnim projektima (konferencije, predavanja, konsalting) prilikom čega je ostvarena saradnja s Ekonomskim instututom u Sarajevu, Nacionalnom alijansom za lokalni ekonomski razvoj Republike Srbije i privatnim konsultantskim kućama.

Certificirana je računovotkinja, ovlašteni revizor, te autorica više naučnih i stručnih radova koji su objavljeni u univerzitetskim i stručnim časopisima.